تعرفه ترجمه رسمی


ترجمه رسمی اسناد شخصی

ردیف نوع مدرک مرجع تایید کننده واحد قیمت واحد(تومان) هزینه هر نسخه اضافی
1 حکم اعضای هیئت علمی مهر و امضا وزارتخانه مربوطه و ریاست دانشگاه صفحه 60,000 15,000
2 حکم کارگزینی مهر و امضا بالاترین مرجع صادر کننده سند صفحه 60,000 15,000
3 بیمه شخص ثالث مهر و امضا صادر کننده بیمه صفحه 60,000 15,000
4 قرارداد بیمه مهر و امضا صادر کننده قرارداد صفحه 60,000 15,000
5 حکم افزایش حقوق مهر و امضا بالاترین مرجع صادر کننده سند صفحه 50,000 12,500
6 برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی مهر و امضا سازمان تامین اجتماعی صفحه 45,000 11,250
7 حکم بازنشستگی (کوچک) مهر و امضا کانون بازنشستگان سازمان مربوطه صفحه 30,000 7,500
8 حکم بازنشستگی (بزرگ) مهر و امضا کانون بازنشستگان سازمان مربوطه صفحه 50,000 12,500
9 حکم قهرمانی (کوچک) مهر و امضای سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون مربوطه صفحه 45,000 11,250
10 حکم قهرمانی (بزرگ) مهر و امضای سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون مربوطه صفحه 60,000 15,000
11 کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن مهر و امضا سازمان نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی صفحه 45,000 11,250
12 کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن مهر و امضا سازمان نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی صفحه 30,000 7,500
13 سند مالکیت (تک برگی) صفحه 105,000 26,250
14 سند مالکیت (دفترچه ای) صفحه 75,000 18,750
15 دفترچه بیمه صفحه 30,000 7,500
16 تقدیرنامه و لوح سپاس (کوچک) صفحه 45,000 11,250
17 تقدیرنامه و لوح سپاس (بزرگ) صفحه 60,000 15,000
18 کارت معافیت صفحه 20,000 5,000
19 کارت پایان خدمت صفحه 30,000 7,500
20 گذرنامه صفحه 35,000 8,750
21 سند طلاق مهر و امضا دفترخانه ثبت ازدواج و طلاق صفحه 105,000 26,250
22 سند ازدواج مهر و امضا دفترخانه ثبت ازدواج و طلاق صفحه 75,000 18,750
23 کارت ملی صفحه 20,000 5,000
24 کارت شناسایی صفحه 20,000 5,000
25 شناسنامه مهر و امضا سازمان ثبت احوال کشور صفحه 25,000 6,250


ترجمه رسمی اسناد تحصیلی

ردیف نوع مدرک مرجع تایید کننده واحد قیمت واحد(تومان) هزینه هر نسخه اضافی
1 کارنامه دبیرستان سال 45,000 0
2 گواهی موقت تحصیلی صفحه 45,000 11,500
3 ریزنمرات پیش دانشگاهی ترم 15,000 4,000
4 ریزنمرات دانشگاه ترم 18,000 4,500
5 ریزنمرات مقطع دکتری ترم 18,000 4,500
6 ریزنمرات مقطع کارشناسی ارشد ترم 18,000 4,500
7 ریزنمرات مقطع کاردانی ترم 18,000 4,500
8 ریزنمرات دبستان و راهنمایی مهر و امضا اداره کل آموزش و پرورش سال 30,000 7,500
9 گواهی ریزنمرات دانشگاهی ترم 30,000 7,500
10 ریزنمرات مقطع کارشناسی مهر و امضا وزارتخانه مربوطه ترم 18,000 4,500
11 ریزنمرات دبیرستان مهر و امضا اداره کل آموزش و پرورش ترم 15,000 4,000
12 گواهی پایان تحصیلات دکتری مهر و امضا وزارتخانه مربوطه صفحه 45,000 11,250
13 گواهی پایان تحصیلات کارشناسی ارشد مهر و امضا وزارتخانه مربوطه صفحه 45,000 11,250
14 گواهی پایان تحصیلات کارشناسی مهر و امضا وزارتخانه مربوطه صفحه 45,000 11,250
15 گواهی پایان تحصیلات کاردانی مهر و امضا وزارتخانه مربوطه صفحه 45,000 11,250
16 کارنامه توصیفی ابتدایی مهر و امضا اداره کل آموزش و پرورش صفحه 45,000 11,250
17 گواهی اشتغال به تحصیل مهر و امضای سازمان صادر کننده صفحه 30,000 7,500
18 دیپلم پایان تحصیلات پیش دانشگاهی مراجعه به دفتر پیشخوان دولت جهت ثبت درخواست ترجمه صفحه 30,000 7,500
19 دیپلم پایان تحصیلات متوسطه مراجعه به دفتر پیشخوان دولت جهت ثبت درخواست ترجمه صفحه 30,000 7,500
20 توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) مهر و امضا اداره کل آموزش و پرورش صفحه 30,000 7,500
21 سرفصل دروس مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاهها یا وزارت علوم یا وزارت بهداشت صفحه 45,000 11,250


ترجمه اسناد قضائی و حقوقی

ردیف نوع مدرک مرجع تایید کننده واحد قیمت واحد(تومان) هزینه هر نسخه اضافی
1 پرونده حقوقی فقط با دستور دفتر شعبه قضایی در خصوص بلامانع بودن ترجمه صفحه 105,000 26,250
2 رای دادگاه فقط با دستور دفتر شعبه قضایی در خصوص بلامانع بودن ترجمه صفحه 105,000 26,250
3 دادنامه فقط با دستور دفتر شعبه قضایی در خصوص بلامانع بودن ترجمه صفحه 105,000 26,250
4 برگ احضاریه فقط با دستور دفتر شعبه قضایی در خصوص بلامانع بودن ترجمه صفحه 45,000 11,250
5 برگ جلب فقط با دستور دفتر شعبه قضایی در خصوص بلامانع بودن ترجمه صفحه 45,000 11,250
6 ابلاغیه و اخطار قضایی فقط با دستور دفتر شعبه قضایی در خصوص بلامانع بودن ترجمه صفحه 30,000 7,500
7 رضایت نامه مهر و امضا دفتر اسناد رسمی صادر کننده صفحه 75,000 18,750
8 استشهادنامه مهر و امضا دفتر اسناد رسمی صادر کننده صفحه 75,000 18,750
9 اقرارنامه مهر و امضا دفتر اسناد رسمی صادر کننده صفحه 75,000 18,750
10 تعهدنامه مهر و امضا دفتر اسناد رسمی صادر کننده صفحه 75,000 18,750
11 قیم نامه مهر و امضا دفتر اسناد رسمی صادر کننده صفحه 75,000 18,750
12 وکالتنامه (بزرگ) مهر و امضا دفتر اسناد رسمی صادر کننده صفحه 105,000 26,250
13 وکالتنامه (نیم برگ) مهر و امضا دفتر اسناد رسمی صادر کننده صفحه 75,000 18,750


ترجمه رسمی اسناد مالکیت

ردیف نوع مدرک مرجع تایید کننده واحد قیمت واحد(تومان) هزینه هر نسخه اضافی
1 اجاره نامه و مبایعه نامه با کد رهگیری صفحه 60,000 15,000
2 سند تلفن همراه صفحه 30,000 7,500
3 سند مالکیت وسایل نقلیه سنگین مهر و امضا اداره راهنمایی و رانندگی صفحه 75,000 18,750
4 سند خودرو مهر و امضا اداره راهنمایی و رانندگی صفحه 45,000 11,250


ترجمه رسمی اسناد و مدارک شرکتی

ردیف نوع مدرک مرجع تایید کننده واحد قیمت واحد(تومان) هزینه هر نسخه اضافی
1 صورت جلسه مهر و امضا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صفحه 45,000 11,250
2 اظهارنامه فرمی مهر و امضا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صفحه 60,000 15,000
3 شرکت نامه مهر و امضا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صفحه 105,000 26,250
4 تقاضای ثبت شرکت مهر و امضا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صفحه 105,000 26,250
5 اظهارنامه غیرفرمی مهر و امضا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صفحه 105,000 26,250
6 کارت شناسایی کارگاه صفحه 60,000 15,000
7 قرارداد استخدامی مهر و امضای بالاترین مرجع صادر کننده سند صفحه 60,000 15,000
8 دفترچه بازرگانی دارای اعتبار زمانی و مهر و امضا اتاق بازرگانی صفحه 60,000 15,000
9 اظهارنامه مالیاتی مهر و امضا شعبه مالیاتی ذیربط صفحه 60,000 15,000
10 مالیات قطعی مهر و امضا شعبه مالیاتی ذیربط صفحه 45,000 11,250
11 برگ تشخیص مالیات مهر و امضا شعبه مالیاتی ذیربط صفحه 45,000 11,250
12 روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (کوچک) مهر و امضا اداره روزنامه رسمی کل کشور صفحه 40,000 10,000
13 روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ) مهر و امضا اداره روزنامه رسمی کل کشور صفحه 60,000 15,000
14 فیش مستمری (کوچک) مهر و امضای بالاترین مرجع صادر کننده سند صفحه 30,000 7,500
15 فیش مستمری (بزرگ) مهر و امضای بالاترین مرجع صادر کننده سند صفحه 45,000 11,250
16 لیست بیمه کارکنان (کوچک تا 10 نفر) مهروامضای شعبات سازمان تامین اجتماعی صفحه 45,000 11,250
17 لیست بیمه کارکنان (بزرگ) مهروامضای شعبات سازمان تامین اجتماعی صفحه 60,000 15,000
18 ترازنامه شرکتها صفحه 60,000 15,000
19 آگهی تاسیس دارای مهر برجسته روزنامه رسمی کل کشور صفحه 60,000 15,000
20 روزنامه رسمی دارای مهر برجسته روزنامه رسمی کل کشور صفحه 60,000 15,000
21 اساسنامه ثبت شرکتها فرمی مهروامضای اداره ثبت شرکتها صفحه 45,000 11,250
22 اساسنامه ثبت شرکتها غیرفرمی مهروامضای اداره ثبت شرکتها صفحه 60,000 15,000
23 برگه مرخصی مهر و امضا شرکت صادر کننده صفحه 30,000 7,500
24 فیش حقوقی (بزرگ) مهر و امضا شرکت با روزنامه رسمی و گواهی کار صفحه 60,000 15,000
25 فیش حقوقی (کوچک) مهر و امضا شرکت با روزنامه رسمی و گواهی کار صفحه 45,000 11,250
26 کارت بازرگانی هوشمند مهر و امضا اتاق بازرگانی صفحه 30,000 7,500


ترجمه اسناد معاملاتی

ردیف نوع مدرک مرجع تایید کننده واحد قیمت واحد(تومان) هزینه هر نسخه اضافی
1 قرارداد صفحه 105,000 26,250
2 بنچاق و صلح نامه محضری مهر و امضا دفتر اسناد رسمی صادر کننده صفحه 60,000 15,000
3 اوراق مشارکت و اوراق قرضه مهر و امضا بالاترین مرجع صادر کننده سند صفحه 45,000 11,250
4 اجاره نامه صادره از اسناد رسمی یا ادارات دولتی صفحه 60,000 15,000
5 بیع نامه صادره ازاسناد رسمی یا ادارت دولتی صفحه 60,000 15,000


ترجمه رسمی جواز

ردیف نوع مدرک مرجع تایید کننده واحد قیمت واحد(تومان) هزینه هر نسخه اضافی
1 جواز تاسیس مهر و امضا اداره ثبت شرکتها صفحه 75,000 18,750
2 پروانه بهره برداری دارای اعتبار زمانی و مهر و امضا سازمان صادرکننده سند صفحه 75,000 18,750
3 برگ سبز گمرکی مهر و امضا اداره گمرک صفحه 75,000 18,750
4 دفترچه وکالت دارای اعتبار زمانی باشد صفحه 65,000 16,250
5 پروانه مهندسی دارای اعتبار زمانی و مهر و امضا سازمان نظام مهندسی صفحه 60,000 15,000
6 شناسنامه ساختمان صفحه 60,000 15,000
7 پروانه دفترچه ای ساختمان دارای اعتبار زمانی و مهر و امضا شهرداری منطقه صفحه 60,000 15,000
8 پروانه پایان کار ساختمان دارای اعتبار زمانی و مهر و امضا شهرداری منطقه صفحه 60,000 15,000
9 جواز کسب دارای اعتبار زمانی و مهر و امضا اداره اصناف صفحه 45,000 11,250
10 جواز دفن صفحه 45,000 11,250
11 پروانه نشر و انتشارات دارای اعتبار زمانی باشد صفحه 45,000 11,250
12 پروانه مسئولیت فنی دارای اعتبار زمانی باشد صفحه 45,000 11,250
13 کارت عضویت نظام مهندسی دارای اعتبار زمانی و مهر و امضا سازمان نظام مهندسی صفحه 30,000 7,500
14 جواز اشتغال به کار صفحه 30,000 7,500
15 بارنامه مهر و امضا اداره گمرک یا سازمان هواپیمایی کشوری صفحه 75,000 18,750
16 کارت نظام پزشکی ارائه دانشنامه ممهور به مهر وزارت بهداشت و استعلام از نظام پزشکی صفحه 30,000 7,500
17 پروانه وکالت صفحه 45,000 11,250
18 پروانه دائم پزشکی مهر و امضا وزارت بهداشت صفحه 45,000 11,250
19 پروانه مطب مهر و امضا وزارت بهداشت صفحه 45,000 11,250


ترجمه رسمی گواهی

ردیف نوع مدرک مرجع تایید کننده واحد قیمت واحد(تومان) هزینه هر نسخه اضافی
1 گواهی مرخصی بالاترین مرجع صادر کننده سند صفحه 45,000 11,250
2 برگ نظریه کارشناسی ملک صفحه 75,000 18,750
3 گزارش پزشکی قانونی مهر و امضا سازمان نظام پزشکی صفحه 60,000 15,000
4 گزارش پزشکی مهر و امضا سازمان نظام پزشکی صفحه 60,000 15,000
5 گواهی پزشکی مهر و امضا سازمان نظام پزشکی صفحه 60,000 15,000
6 گواهی ها (سایر موارد) صفحه 45,000 11,250
7 گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف مهر و امضا شرکت صادر کننده صفحه 75,000 18,750
8 گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف مهر و امضا شرکت صادر کننده صفحه 45,000 11,250
9 گواهی ثبت اختراع مهر و امضا اداره ثبت علائم تجاری، اختراع و مالکیت صنعتی صفحه 45,000 11,250
10 گواهی ثبت علائم تجاری مهر و امضا اداره ثبت علائم تجاری، اختراع و مالکیت صنعتی صفحه 45,000 11,250
11 گواهی گردش مالی حساب بانکی مهر و امضا بانک ذیربط و مهر امضا سرپرستی منطقه صفحه 45,000 11,250
12 گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ) مهروامضای دفاتر نمایندگی یا شعبه مرکزی شرکت بیمه صفحه 30,000 7,500
13 گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ) مهروامضای دفاتر نمایندگی یا شعبه مرکزی شرکت بیمه صفحه 45,000 11,250
14 گواهی فنی و حرفه ای (یک رو) مهر و امضای سازمان فنی و حرفه ای صفحه 45,000 11,250
15 گواهینامه رانندگی دارای اعتبار زمانی و مهر و امضا اداره راهنمایی و رانندگی صفحه 30,000 7,500
16 گواهی عدم سوپیشینه کیفری دارای اعتبار زمانی و مهر و امضا نیروی انتظامی صفحه 30,000 7,500
17 گواهی فوت مهر و امضا سازمان ثبت احوال کشور صفحه 30,000 7,500
18 گواهی تجرد مهر و امضا سازمان ثبت احوال کشور یا وزارت امور خارجه صفحه 30,000 7,500
19 گواهی ولادت مهر و امضا سازمان ثبت احوال کشور صفحه 30,000 7,500


تعرفه رسمی متفرقه

ردیف نوع مدرک مرجع تایید کننده واحد قیمت واحد(تومان) هزینه هر نسخه اضافی
1 قبض تلفن مهر و امضا کارگزینی صفحه 45,000 11,250
2 هزینه تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه (تک برگی) صفحه 80,000 80,000
3 مالیات بر ارث مهر و امضا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صفحه 75,000 18,750
4 موافقت اصولی مهر و امضا سازمان صنایع صفحه 60,000 15,000
5 گواهی حصر وراثت مهر و امضا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صفحه 60,000 15,000
6 کارت مباشرت صفحه 45,000 11,250
7 ریز مکالمات تلفن صفحه 45,000 11,250
8 پرینت های بانکی بزرگ (بیش از 10 سطر) مهر و امضا شعبه بانک صادرکننده صفحه 60,000 15,000
9 پرینت های بانکی کوچک (تا 10 سطر) مهر و امضا شعبه بانک صادرکننده صفحه 45,000 11,250
10 برگ آزمایش پزشکی (بزرگ) مهر و امضا مسئول فنی آزمایشگاه مورد تایید نظام پزشکی صفحه 75,000 18,750
11 برگ آزمایش پزشکی (کوچک) مهر و امضا مسئول فنی آزمایشگاه مورد تایید نظام پزشکی صفحه 45,000 11,250
12 قبض پرداخت بیمه مهر و امضای بالاترین مرجع صادر کننده قبض صفحه 45,000 11,250
13 قبض مالیات مهر و امضای بالاترین مرجع صادر کننده قبض صفحه 45,000 11,250
14 گزارش ورود و خروج از کشور مهر و امضا وزارت کشور یا وزارت امور خارجه صفحه 30,000 7,500
15 قبض گاز مهر و امضا کارگزینی صفحه 45,000 11,250
16 قبض برق مهر و امضا کارگزینی صفحه 45,000 11,250
17 قبض آب مهر و امضا کارگزینی صفحه 45,000 11,250